Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2021 -Αποδοχή ποσών χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 111/2021 – Έγκριση ή μη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Εορδαίας» που έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 :«Αστική Αναζωογόνηση.
June 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 113/2021 – Έγκριση ή μη των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας των Υποέργων 2ο και 4ο με τίτλο: «Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» της πράξης με τίτλο: «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2021 -Αποδοχή ποσών χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο