Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 111/2021 – Έγκριση ή μη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Εορδαίας» που έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 :«Αστική Αναζωογόνηση.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 110/2021 – Έγκριση ή μη, των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας του Υποέργου 1ο με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας » της πράξης με τίτλο :«Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
June 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 112/2021 -Αποδοχή ποσών χρηματοδότησης του Δήμου Εορδαίας από το πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 111/2021 – Έγκριση ή μη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Εορδαίας» που έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 :«Αστική Αναζωογόνηση.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 111/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο