Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 109/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2021 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». Ορισμός προσωρινών αναδόχων για τις ομάδες 3, 4,5,6 &7.
June 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 110/2021 – Έγκριση ή μη, των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας του Υποέργου 1ο με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας » της πράξης με τίτλο :«Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 109/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 109/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο