Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 109/2020 – Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α λογω COVID 19.

Accessibility
Κλείσιμο