Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2021 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». Ορισμός προσωρινών αναδόχων για τις ομάδες 3, 4,5,6 &7.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»,ορισμος αναδόχων για τις ομάδες 1,2,8 & 9.
June 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 109/2021 – Έγκριση προσλήψεων εργατών δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2021 – Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». Ορισμός προσωρινών αναδόχων για τις ομάδες 3, 4,5,6 &7.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο