Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 34.643,28 ευρώ από τον Κ.Α. 64.7412.0056 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)» (πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).
July 23, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 109/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: « Κατασκευή χώρων Κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στον Δήμο Εορδαίας» από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» (2017ΕΠ00510032) από το ΕΤΠΑ (80%) και εθνικούς πόρους (20%), .με κωδικό MIS 5008015, αρ μελ 28/2017 προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο