Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 34.643,28 ευρώ από τον Κ.Α. 64.7412.0056 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)» (πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2018 – Έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 76.00 ευρώ από τον ΚΑ 006422.0000, του προϋπολογισμού οικ έτους 2018, για την αντιμετώπιση οδοιπορικών δαπανών υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
July 23, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 108/2018 – Έγκριση ή μη των πρακτικών της επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ Δήμου Εορδαίας.
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2018 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 34.643,28 ευρώ από τον Κ.Α. 64.7412.0056 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)» (πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο