Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : « Εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2021 – Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»,ορισμος αναδόχων για τις ομάδες 1,2,8 & 9.
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : « Εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο