Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2020 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Κλειστό φορτηγό οχήματος (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 04/2020, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2020 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση του αύλειου χώρου του 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», αρ. μελ. 6/2020, προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ.
November 10, 2020
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 107/2020 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής παραλαβής, για το έργο «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
November 12, 2020

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2020 – Έγκριση της τεχνικής περιγραφής, των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια: «Κλειστό φορτηγό οχήματος (βαν) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 04/2020, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο