Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2021 – Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 373.460,72 ευρώ
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 106/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : « Εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.
June 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2021 – Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο