Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 373.460,72 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», σχετ. η υπ’αριθμ 3228/19-2-2021 σύμβαση
June 4, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2021 – Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.
June 4, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 373.460,72 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο