Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με το υπ΄αρίθμ 18654/1-6-2017 αίτημα του αναδόχου του έργου : «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων Τ.Κ.Περδίκκα», για παράταση εκτέλεσης εργασιών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής – προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς , έκτασης 6.000 τ.μ., για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πρόχειρου σταυλικου καταλύματος ζώων.
July 10, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας », αρ μελ 9/2017, προϋπολογισμού 26.800,00 ευρω ( ΣΑΤΑ), συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
July 10, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με το υπ΄αρίθμ 18654/1-6-2017 αίτημα του αναδόχου του έργου : «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων Τ.Κ.Περδίκκα», για παράταση εκτέλεσης εργασιών.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 104/2017  – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο