Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2020 – Έγκριση ή μη της 9ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ».

Accessibility
Κλείσιμο