Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 102/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων , συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 101/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ έτους 2019.
November 27, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 103/2019 – Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
November 27, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 102/2019 – Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων , συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 102/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο