Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαιδας (ΕΑΚ) & των βοηθητικών χώρων », αρ μελ 22 /2017, προϋπολογισμού 1.400.000.00 ευρώ ( πιστώσεις ΣΑΕΠ).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 99/2018 -Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση της οδού προς το νέο κοιμητήριο του Δήμου Εορδαίας», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ.
July 23, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 101/2018 – Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ.7/2018.
July 23, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαιδας (ΕΑΚ) & των βοηθητικών χώρων », αρ μελ 22 /2017, προϋπολογισμού 1.400.000.00 ευρώ ( πιστώσεις ΣΑΕΠ).

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 100/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο