Αρ. Απόφασης ΟΕ 109/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ (πιστώσεις ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Αρ. Απόφασης ΟΕ 108/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.010,16 ευρώ από τον Κ.Α 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαϊδας», από πιστώσεις ΕΑΠ.
July 27, 2017
Αρ. Απόφασης ΟΕ 110/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Εργασίες αποκατάστασης φθορών στο 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ 8/2016, προϋπολογισμού 54.237,24 ευρώ ΣΑΕΠ 541
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης ΟΕ 109/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ (πιστώσεις ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Αρ. Απόφασης ΟΕ 109/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο