Αρ. Απόφασης ΟΕ 108/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.010,16 ευρώ από τον Κ.Α 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαϊδας», από πιστώσεις ΕΑΠ.

Αρ. Απόφασης ΟΕ 106/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
July 27, 2017
Αρ. Απόφασης ΟΕ 109/2017 – Εγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του έργου : « Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας» προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ (πιστώσεις ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης ΟΕ 108/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.010,16 ευρώ από τον Κ.Α 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαϊδας», από πιστώσεις ΕΑΠ.

Αρ. Απόφασης ΟΕ 108/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο