Αρ. Απόφασης ΟΕ 106/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 105/2017 – Εγκριση των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας », αρ μελ 9/2017, προϋπολογισμού 26.800,00 ευρω ( ΣΑΤΑ), συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
July 10, 2017
Αρ. Απόφασης ΟΕ 108/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.010,16 ευρώ από τον Κ.Α 45.7311.0020 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης νέων κοιμητηρίων Δήμου Πτολεμαϊδας», από πιστώσεις ΕΑΠ.
July 27, 2017

Αρ. Απόφασης ΟΕ 106/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Συντήρηση αμφιθεάτρου Τ.Κ. Μεσοβουνου», αρ μελ 16/2016, προϋπολογισμού 18.400,00 από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης ΟΕ 106/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο