Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά έργου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 94/2020 – Παραλαβή της 11 /2020 μελέτης και υποβολή πρότασης του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας» στην πρόσκληση 111 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (Υποδομές)» στον Άξονα Προτεραιότητας 11 : « Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση » στην επενδυτική προτεραιότητα 10a και στον ειδικό στόχο 1111 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
September 3, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 96/2020 – Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Κοιμητηρίων Μαυροπηγής
September 3, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2020 – Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά έργου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 95/2020 –Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο