Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΠΕΡΔΙΚΚΑ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008903 στο Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή του ποσού των 1.500.000,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2018 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση πρ/σμού και Τεχνικού Προγράμματος 2018.
July 5, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2018 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Διαμόρφωση Αποθηκευτικού Χώρου στο 4ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» αριθμ. μελέτης 25/2016.
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΠΕΡΔΙΚΚΑ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008903 στο Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή του ποσού των 1.500.000,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο