Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 79/2020 – Ορισμός αναπληρωματικών μελών στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 1 του ΠΔ 270/81 ( για την αγορά, μίσθωση εκμίσθωση ακινήτων και κινητών) του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο