Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 75/2021 – Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων Ν 5 & 6 στο εμπορικό

Accessibility
Κλείσιμο