Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 67/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας

Accessibility
Κλείσιμο