Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 61/2020 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ( 5/16 μελέτη )

Accessibility
Κλείσιμο