Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 59/2020 – Έγκριση της χρήση του αρχείου των πολεοδομικών αδειών της ΥΔΟΜ Εορδαία από το ΤΕΕ/ΤΜΔ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 58/2020 – Έγκριση της θεωρημένης με αριθμ. 1/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και υποβολή πρότασης του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : « Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δήμο Εορδαίας» στην πρόσκληση 89 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης » στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» στην επενδυτική προτεραιότητα 2c και στον ειδικό στόχο 02111 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
September 2, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 60/2020 – Αποδοχή ένταξης έργων στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 59/2020 – Έγκριση της χρήση του αρχείου των πολεοδομικών αδειών της ΥΔΟΜ Εορδαία από το ΤΕΕ/ΤΜΔ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 59/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο