Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 54/2020 – Αποδοχή ποσού για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 53/2020 – Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 3/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον Δήμο Εορδαίας για τα έργο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ” που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2019» σχετικά με το πρώτο σημείο τοποθέτησης των βυθιζόμενων κάδων
September 2, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 55/2020- Έγκριση της υπ’ αριθ. 70/2020 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την έγκριση σχεδίου Σύμβασης πλαισίου για την τροφοδότηση της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με θερμότητα από την μονάδα V
September 2, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 54/2020 – Αποδοχή ποσού για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 54/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο