Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2021 – Έγκριση παράτασης μίσθωσης στεγασμένης αποθήκης στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ

Accessibility
Κλείσιμο