Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2018 – Παράταση συμβατικού χρόνου του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» ΣΒΑΚ Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο