Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 45/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Συντήρηση Αμφιθέατρου ΤΚ Μεσοβούνου

Accessibility
Κλείσιμο