Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 39/2020 – Παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο