Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 38/2020 – Αποδοχή ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες της χώρας

Accessibility
Κλείσιμο