Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 381/2017 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Άξονα προταιρεότητας 03Σ «Ανά πτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 380/2017 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.
June 18, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 362/2017 – Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας ( ΚΟΙΠΠΑΠ ) και ορισμός νέων μελών
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 381/2017 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Άξονα προταιρεότητας 03Σ «Ανά πτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 381/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο