Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 362/2017 – Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας ( ΚΟΙΠΠΑΠ ) και ορισμός νέων μελών

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 381/2017 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Άξονα προταιρεότητας 03Σ «Ανά πτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
June 18, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 234/2017 – Αποδοχή δωρεάς ακινήτου με αριθμό 135, έκτασης 827 τ.μ, που βρίσκεται εντός του οικισμού Κρυόβρυσης του Δήμου Εορδαίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΛΕΚΤΡΟΓΙΟΥΝΙΟΝ ΕΠΕ.
June 18, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 362/2017 – Αποδοχή παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας ( ΚΟΙΠΠΑΠ ) και ορισμός νέων μελών

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 362/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο