Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 36/2020 – Έγκριση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο