Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 356/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Κατασκευή Στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαίδας αριθμ. μελέτης 9/2017

Accessibility
Κλείσιμο