Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 350/2018 – Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο