Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 322/2018 – Αποδοχή ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή συνοδευτικού εξοπλισμού”

Accessibility
Κλείσιμο