Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 32/2018 – Αποφασίσθηκε η Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ)» με (18) Η/Υ

Accessibility
Κλείσιμο