Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 313/2018 – Έγκριση των υπ’αριθ. 50 & 63/2018 ΑΔΣ του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ που αφορούν τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018

Accessibility
Κλείσιμο