Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 307/2017 – Αποδοχή ποσού 1.400.000,00 € για το έργο «Ανακαίνιση – συντήρηση του κλειστού Αθλητικού Κέντρου ΕΑΚ και των Βοηθητικών χώρων. » – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης έργου

Accessibility
Κλείσιμο