Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 297/2017 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Accessibility
Κλείσιμο