Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας)

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 243/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας νερού» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονα προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», με τίτλο «Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». ( για το υποέργο Ηλεκτρομηχανολογικά έργα – Αυτοματισμοί στα διυλιστήρια του ΔΔ Πτολεμαΐδας )
November 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 245/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». ( Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας Δευτεροβάθμιας επεξεργασίας )
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας)

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 244/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο