Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση».( Υδραυλική μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας Β φάση – Κατασκευή αγωγού Ύδρευσης )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2018 – Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Horizon 2020, WET – Wise Energy Transition
November 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 243/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας νερού» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονα προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», με τίτλο «Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». ( για το υποέργο Ηλεκτρομηχανολογικά έργα – Αυτοματισμοί στα διυλιστήρια του ΔΔ Πτολεμαΐδας )
November 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2018 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση».( Υδραυλική μελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας Β φάση – Κατασκευή αγωγού Ύδρευσης )

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 242/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ 

Accessibility
Κλείσιμο