Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 238/2018 – Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος

Accessibility
Κλείσιμο