Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2021- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις προσκλήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος Α. ΤΡΙΤΣΗΣ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 21/2021 – Αποφασίσθηκε η υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού και αναθεώρηση πινάκων ΟΠΔ οικ. Έτους 2021 – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2021.
May 27, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2021 – Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Δήμου Εορδαίας.
May 27, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2021- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις προσκλήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος Α. ΤΡΙΤΣΗΣ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο