Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2018 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας και στην υπηρεσία Πρασίνου

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2018 – Σύναψη Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των δικτύων ύδρευσης», ο οποίος χρηματοδοτείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π. & Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για την ανθρώπινη κατανάλωση». ( υποέργο Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας )
November 5, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 217/2018 – Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια πρ/σμού προσλήψεων έκτακτου πρ/κού έτους 2018
November 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2018 – Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας και στην υπηρεσία Πρασίνου

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 216/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο