Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 213/2017 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΣΑΕΠ για το έργο Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού οικονομικού έτους 2017- Τρόπος εκτέλεσης του έργου

Accessibility
Κλείσιμο