Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 210/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Δίκτυο Διασύνδεσης Ταμιευτήρα Φράγματος με το Υφιστάμενο Αρδευτικό Δίκτυο Μηλοχωρίου

Accessibility
Κλείσιμο