Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204-2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή συντήρηση δρόμων Δήμου Εορδαίας και εξειδίκευση πίστωσης για την αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυση της σύμβασης για το εν λόγω έργο.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 203/2019 – Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην τ.κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας», αρ. μελ. 30/2017.
December 27, 2019
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 206-2019 – Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)».
December 27, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 204-2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Ανακατασκευή συντήρηση δρόμων Δήμου Εορδαίας και εξειδίκευση πίστωσης για την αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος λόγω διάλυση της σύμβασης για το εν λόγω έργο.

Αρ. Απόφαης Δ.Σ. 204/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο