Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 202/2019 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο